top of page

​投資人關係

​2024年股東大會邀請函 

​            出席授權書           

2024年

股東大會章程​

​2023年度報告

2023年審計財報

審計報告

​審計公司選擇

2024年股東大會記錄

2024年

常年股東大會之議決

2024年

舉行股東大會之規則

 

表決單

bottom of page